Χωρίς σχέδιο
Το σχέδιο δεν είναι αντικριστό
Σχέδιο αντικριστό
Κατά την αποκόλληση μένει
το υπόστρωμα στον τοίχο
Αποκολλάται ολόκληρο
Χαρτί με διπλό γκοφράρισμα
Πλενόμενο
Υψηλή αντοχή στο πλύσιμο
Αντοχή σε βαρύ πλύσιμο
4
Ικανοποιητική αντοχή στο φως
Καλή αντοχή στο φως
Η κόλλα τοποθετείται στον τοίχο
Η κόλλα τοποθετείται στο ρολλό
Αντοχή σε κρούσεις – Χτυπήματα – Γδαρσίματα

Συμπεριφορά δομικών υλικών σε περίπτωση φωτιάς σύμφωνα με DIN EN 13501-1

A2 – s1 d0 Μη εύφλεκτες
B – s1 d0 Δύσφλεκτες, δεν δημιουργούν καπνό και δεν πετάγονται αναμμένα σωματίδια
C – s1 d0 Δύσφλεκτες, δεν δημιουργούν καπνό και δεν πετάγονται αναμμένα σωματίδια
C – s2 d0 Δύσφλεκτες, δεν πετάγονται αναμμένα σωματίδια
D – s2 d0 Κανονική ευφλεκτότητα, δεν πετάγονται αναμμένα σωματίδια
D – s3 d2 Κανονική ευφλεκτότητα